Ga naar de inhoud

Privacy

Hoveniersbedrijf Curatio zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en
zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Hoveniersbedrijf Curatio zich houden aan de regels zoals
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante
wetgeving.

 

Artikel 1- Definities:
Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens
geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.
Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening.
Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.
Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde
middelen.
Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Hoveniersbedrijf Curatio die het doel, de
voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens
vaststelt.

 

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?
1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking
tot uitvoering van de diensten die Hoveniersbedrijf Curatio aanbiedt.
2. Door Hoveniersbedrijf Curatio worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst tot de hoveniers dienstverlening of het leveren van de
producten via de webshop. Deze Persoonsgegevens bestaan uit een e-mail adres , NAW
gegevens en de contactgegevens van de Klant.
3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft
hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst.
4. Hoveniersbedrijf Curatio verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
a. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

 

Artikel 3- Omgang met gegevens:
1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden
verwerkt door Hoveniersbedrijf Curatio. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen
tijde vertrouwelijk behandeld.
2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij
Hoveniersbedrijf Curatio, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij
Hoveniersbedrijf Curatio. Hoveniersbedrijf Curatio zal naar aanleiding van deze informatie
op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf
de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

 

Artikel 4- Doeleinden gegevens:
1. Hoveniersbedrijf Curatio gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering
van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht of het leveren van de producten via de
webshop. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de hoveniers dienstverlening.
2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van
de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van
Hoveniersbedrijf Curatio. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden
wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van
hoveniers dienstverlening.
3. Hoveniersbedrijf Curatio verstuurt tevens nieuwsbrieven aan haar Klanten via het opgegeven
e-mail-adres. De Klant kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief en
zal daarmee verwijderd worden uit het nieuwsbriefsysteem.

 

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:
1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is
tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één
jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Hoveniersbedrijf
Curatio verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 6- Beveiliging gegevens:
1. Hoveniersbedrijf Curatio treft passende technische en organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
2. Hoveniersbedrijf Curationeemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging,
enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de
Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:
1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van
diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak
niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin
verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Hoveniersbedrijf Curatio kan
worden gevergd.
2. De Klant kan op ieder gewenst moment Hoveniersbedrijf Curatio verzoeken via
administratie@curatio.nl, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
3. Hoveniersbedrijf Curatio biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot
diens Persoonsgegevens.
4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare
taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

 

Artikel 8- Doorgifte aan derden
1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of
diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

 

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten
1. Hoveniersbedrijf Curatio biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten
kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4
weken worden afgehandeld.
2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: administratie@curatio.nl

 

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid
1. Hoveniersbedrijf Curatio behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

 

Artikel 11- Toepasselijk recht
1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van
toepassing.
2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Noord-Nederland neemt bij
uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

whatsapp